Welkom bij
Board Consult

www.boardconsult.nl

PRAKTISCH
ZORGVULDIG
HELDER

Board Consult begeleidt zelfevaluaties van raden van commissarissen en raden van toezicht.

In kort bestek gaat het daarbij om de taakuitoefening van de raad, het adviseren over de samenstelling van de raad als college en het leveren van profielschetsen ten behoeve van het vervullen van vacatures.

Desgewenst adviseren wij over de geschiktheid van kandidaten en geven wij advies over vraagstukken rond de samenwerking met het bestuur. Tevens vervullen wij op verzoek opdrachten om in maatwerk te voorzien in een gewenste opvolging van toezichthouders en/of bestuurders.


Hieronder treft u enkele voorbeelden van onze grafische voorstellingen.

DIENSTVERLENING

Aan de hand van een digitale vragenlijst bieden wij toezichthouders inzicht in de kwaliteit van hun taakuitoefening.

Invalshoeken:

De volgende invalshoeken liggen aan een beoordeling ten grondslag:

* Evaluatie functioneren Intern Toezicht
* Samenstelling Raad van Commissarissen/Toezicht
* Kwaliteit van taakuitoefening
* Samenwerking Intern Toezicht/Bestuur v.v.
* Informatievoorziening
* Communicatie
* Besluitvorming
* Gewenste competenties bij vacatures
* Beoordelen van het bestuur.

Beoordelingsmethodiek:

De grondslag van de beoordelingsmethodiek is afgeleid uit de taken van het interne toezicht, neergelegd in de wet en de toepasselijke Governance Codes.

Voor de verschillende branches of sectoren zijn dit:
* Code Tabaksblat
* Governance Code Pensioenfondsen
* Aedes Code en Governance Code Woningcorporaties
* Zorgbrede Code (cure & care)
* Governance Code Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie
* Code Cultural Governance
* Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Wat meten wij?

1. De uitvoering van de toezichtstaken, waarbij aangegenen wordt welke taken als ‘sterk’ en ‘minder sterk’ uit de zelfbeoordeling naar voren komen.

2. De mate waarin relevante kennis en ervaring binnen de raad aanwezig is.

3. De kwaliteit van de informatievoorziening, communicatie, besluitvorming en samenwerking. De mix van persoonlijke kwaliteiten is hierbij van belang. Inzicht in de combinatie van persoonlijke kwaliteiten kan worden aangewend om een optimale samenstelling van de raad te realiseren. Wij werken samen met Jaap van Werven/PowerCTA om hierin inzicht te krijgen.

4. De werkgeversrol van de raad.

5. De realisatie van doelstellingen van de organisatie.

Onze werkwijze:

* Intake, telefonisch of per e-mail.
* Toezending van de Board Consult Vragenlijst. ©
* Invullen vragenlijst door opdrachtgever/deelnemers.
* Verwerking van de gegevens door ons bureau.
* Toezending van het rapport.
* Bespreking van het rapport door opdrachtgever.

Aanbevolen:
1. Externe begeleiding bij de bespreking van het rapport.

2. Het houden van interviews naar aanleiding van de uitkomsten uit de vragenlijst.

3. Bespreking van de resultaten uit de interviews.

ACHTERGROND

Externe begeleiding bij zelfevaluaties van het interne toezicht

In het maatschappelijk middenveld hebben wij de afgelopen jaren zelfevaluaties begeleid van raden van toezicht/commissarissen van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Het realiseren van onze aanbevelingen geschiedt onder verantwoordelijkheid van de respectievelijke voorzitters. Desgewenst leveren wij hierbij begeleiding.

Samenstelling van de raad van toezicht

De samenstelling en omvang van de raad heeft consequenties voor het effectief functioneren van het interne toezicht.

Op het moment dat hierover vragen ontstaan adviseren wij hierover vanuit verschillende invalshoeken.
Ondersteuning bij vacatures

In het licht van het rooster van aftreden ondersteunen wij raden van toezicht/commissarissen met het verhelderen van het gewenste profiel voor nieuwe leden. Aan de hand van de nieuwe profielen worden via een open werving leden met complementaire competenties aangetrokken. Kandidaten doorlopen een assessment voor een toetsing van hun persoonlijke kwaliteiten.

Samenwerking binnen het interne toezicht en met het bestuur

De praktijk laat zien dat spanningsvelden kunnen ontstaan op het vlak van onderlinge samenwerking en persoonlijke verhoudingen.

Wij hebben ervaring met het oplossen van deze vraagstukken vanuit de invalshoeken organisatie & management, rol van werkgever van het bestuur, relationeel en juridisch.
Wetenschappelijk onderzoek naar ‘functioneren van de RvC’

Het Corporate Governance Insights Centre van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in 2009/2010 in opdracht van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het functioneren van raden van commissarissen binnen woningcorporaties. Aan het betreffende project onder leiding van prof. Hans van Ees en promovendus Dennis Veltrop hebben wij onze medewerking verleend.

Professionalisering van toezichthouders

 Voor de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg) en de VTOI (Vereniging van Toezichthouders Onderwijs Instellingen) verzorgen wij workshops op het gebied van zelfevaluatie van toezichthouders en het beoordelen van het bestuur.

 
PROFIEL

Ton Buijs

Na zijn opleiding als bedrijfskundige (Nijenrode 1971) en jurist (1977) heeft Ton Buijs ruime ervaring opgedaan in management en professional services.

Aanvankelijk in de advocatuur en daarna in senior posities bij De Nederlandsche Bank, Rabobank Nederland en Rabobank International. Tevens heeft hij een achtergrond als mediator. Het herkennen en bespreekbaar maken van zachte factoren in gedragingen en de effecten daarvan op organisaties, vormen een belangrijke drijveer voor zijn werk en voor zijn opdrachtgevers. De afgelopen 25 jaar heeft hij zich gespecialiseerd in vragen rond bestuurlijke inrichting, strategische koersbepaling en verandering van organisaties. De uitkomsten van zelfevaluaties zijn voor zijn eigen functioneren een belangrijke bron van ontwikkeling. Een goed functionerend toezicht op een dito functionerend bestuur, beide gebaseerd op transparantie en vertrouwen, vragen om een zorgvuldige ‘selectie aan de poort’. In het verlengde van zijn externe begeleiding van zelfevaluaties is hij ook actief in de uitvoering van opdrachten voor een specifieke opvolging van toezichthouders en bestuurders.
MOBIEL

+31 (0)6- 51 53 36 41

E-MAIL

t.buijs@boardconsult.nl

CONTACT

Park kantoren “Het Witte Huis”
1e Hogeweg 198, 3701HL Zeist


    [recaptcha]